Besøk av eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (FrP)

Mandag 21.oktober fikk vi besøk av eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (FrP).
Målet for besøket var at statsråden skulle bli bedre kjent med huset, våre tilbud, samt brukere og ansatte.

Seksuelle overgrep er blant de alvorligste krenkelser barn kan utsettes for, og vi vet mye om at krenkede barn kan bli syke voksne. Folkehelseperspektivet har en viktig og verdifull rolle for å forebygge dette, og at de som har blitt/er syke kan oppnå bedre helse. De tre hovedsatsingsområdene som folkehelsemeldingen omtaler, er viktige på vårt felt og for våre brukere.

SMISO Oslo og senterets brukere er glade for at vi har fått en folkehelseminister. Vi håper at ministeren fikk flere og nye perspektiver på hvor alvorlig og komplekst seksuelle overgrep i barndommen er, og samtidig fikk innblikk i hvor mye ressurser som også finnes hos senterets brukere.
Det betydde mye for både brukere og ansatte at statsråden tok seg til til å besøke oss.

Takk for hyggelig besøk!

Her er hovedpunktene for samtalen.

I forkant av besøket hadde vi på en ideworkshop hvor vi bestemte å løfte frem tre hovedpunkter:

Tidlig innsats:
Vi vet at de fleste overgrep i barndommen skjer i tillitsrelasjoner. Konsekvensene kan være særlig store når overgrepet skjer fra en barnet har tillit til. Tilstedeværelse av fagpersoner som for eksempel fastleger, lærere, helsesykepleiere, og andre gode, trygge voksne som ser, tar på alvor og tør å spørre er helt avgjørende for å hjelpe barn til å komme ut av overgrepssituasjoner.  Det må mer kunnskap til hos alle voksne. Fordi alle møter barn i hverdagen, og da må vi kunne hjelpe de barna som trenger hjelp.

Ensomhet:
Flere av våre brukere trekker frem at ensomhet er noe mange har kjent på og som påvirker helsa. Når man ikke blir trodd eller tatt på alvor når man forteller hva man er utsatt for, er det vanskelig å fortsette å søke hjelp. Dette kan bidra til mer isolering, fordi barnet møter «her er det ikke plass til det du har opplevd», som kan forstås som «her er det ikke plass til meg». Mange har opplevd ekskludering og bagatellisering av hva de forteller fra øvrige familiemedlemmer/slekt. Men også fra hjelpeapparatet.

Ensomheten kan også knyttes til flere ting:
– Ensomhet som følge av å miste familien og relasjoner fra oppvekstmiljøet.
– Ensomhet fra å føle seg annerledes.
– Vedvarende ensomhet fordi en senvirkning kan være vansker med å bygge nære relasjoner.
SMISO Oslo er en viktig møteplass for å møte andre utsatte, trene på å være sosiale, skape relasjoner, og å få vennskap med mennesker som virkelig forstår.

Mindre ulikhet i helse:
Folkehelse handler også om livskvalitet, fravær av fysisk og psykisk sykdom, og om deltakelse i samfunnet. Av våre utsatte brukere rapporterer nesten 60% nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne av varig karakter som medfører begrensninger i det daglige liv.

Det er godt dokumentert at overgrep i barndommen medfører sårbarhet for sykdomstilstander som har behov for langvarig behandling. Dagens offentlige tilbud oppleves ikke alltid tilgjengelig for brukergruppen vår, og privatpraktiserende terapeuter kan bli for dyrt. Tilbud på SMISO Oslo tilbyr mye man ellers ville gått glipp av fordi man står utenfor dagens offentlige og private hjelpetilbud (e.g., medisinsk yoga, seksualitetsgrupper, selvhjelpsgrupper hvor man hjelper hverandre).

Brukerne er tydelige på viktigheten av tilknytning til et sted hvor ansatte og andre brukere vet om bakgrunn, samt potensielle triggere og utfordringer. Senteret kan for mange bli som en trygg base for å mestre flere sider ved livet.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart