Definisjoner

Hva er incest og seksuelle overgrep?

Hva er seksuelle overgrep?

SMISO Oslo er en del av Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO). Definisjoner og tekster er hentet herfra.

FMSO og SMISO Oslo definerer seksuelle overgrep som fysisk og/eller psykisk utnyttelse av barns eller voksnes seksuelle integritet. Overfor barn er disse ofte begått av en tillitsperson.

Det er viktig å fremheve at seksuelle overgrep skjer uavhengig av kjønn, relasjoner og alder på overgriper og den utsatte. FMSO og SMISO Oslo graderer ikke overgrep etter alvorlighetsgrad.

Overgripere kan være personer av alle kjønn, og personer av alle kjønn kan oppleve å bli utsatt for seksuelle overgrep. Det forekommer også at barn begår seksuelle overgrep mot barn. Overgrep kan skje uavhengig av fysisk nærhet til overgriper. Nettrelaterte overgrep er et eksempel på dette.

FMSO og SMISO Oslo viser til straffeloven og dinutvei.no (Nasjonal veiviser ved vold og seksuelle overgrep) for utdypende informasjon om strafferettslige forhold tilknyttet seksuelle overgrep.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets definisjon av seksuelle overgrep

«Et overgrep vil si at et menneske krenker et annet menneskes rettigheter. (…) Enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi, sitt samtykke, og hvor handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av krenkelse defineres som seksuelt overgrep. (…) Seksuelle overgrep innebærer med andre ord å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til (bufdir.no 2015).»

Seksuallovbrudd i straffeloven

I straffeloven skilles ulike seksuallovbrudd etter begrepene seksuell omgang, seksuell handling og seksuelt krenkende adferd. Seksuelle overgrep er straffbart enten det er begått med trusler eller vold, eller det er begått mot en person som ikke er i stand til å motsette seg handlingen. For eksempel kan dette være hvis personen er bevisstløs eller sover, eller av andre grunner ikke er i stand til å samtykke (Se også Straffeloven og dinutvei.no om seksuell omgang og voldtekt).

I Norge regnes ikke barn under 16 år som samtykkekompetente. Derfor behandles seksuelle handlinger og seksuell omgang med barn under 16 år alltid som overgrep uavhengig av bruk av tvang, vold eller trusler (Holt et.al 2016).

Voldtekt defineres som seksuell omgang ved bruk av vold eller trusler, eller mot noen som er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen. Det er også voldtekt dersom man «(…)ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv (Straffeloven §291)»

Seksuell omgang omfatter, men er ikke begrenset til, innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning, innføring av penis i fornærmedes munn, innføring av gjenstand i skjede – eller endetarmsåpning (Straffeloven §292) Seksuell omgang kan også innebære masturbasjon og samleieliknende handlinger, innføring av fingre i skjede – eller endetarmsåpning, eller slikking av kjønnsorganer (dinutvei.no).

Seksuell handling kan innebære beføling av en annen persons bryster eller kjønnsorganer, uten samtykke(dinutvei.no). Seksuelle handlinger uten samtykke omtales i straffeloven § 297.

Seksuelt krenkende adferd innebærer «seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd a) på offentlig sted, eller b) i nærvær av eller overfor noen om ikke har samtykket til det (Straffeloven §298)”. Eksempler på dette kan være blotting, uanstendige bevegelser eller ordbruk. Det innebærer også adferd over internett, som publisering av fotografier eller levende bilder når ikke mottakeren har samtykket i å motta bildene (dinutvei.no).

Seksuallovbrudd mot barn under 14 år og barn under 16 år. Fordi barn under 16 år ikke regnes som samtykkekompetente i Norge, stilles det ikke krav til at det har vært bruk av tvang for at man skal betegne en seksuell handling mot en person under 16 år som et overgrep. Alle seksuelle handlinger mot barn under 16 år regnes som overgrep (Holt et.al 2016). Det er mulighet for straffbortfall ved frivillig omgang mellom jevnaldrende ungdom som er på samme utviklingsmessige nivå (Straffeloven §308).

Det gjelder egne straffebestemmelser for barn under 14 år, og barn under 16 år. Det fremgår av bestemmelsene at all seksuell omgang, seksuelle handlinger med barn under 16 år er straffbart. I tillegg er det straffbart å ha avtalt møte med barn under 16 år med forsett om å ha seksuell omgang, begå seksuelle handlinger eller seksuelt krenkende adferd. Dette er straffbart selv om overgrepet enda ikke har skjedd (Straffeloven §299 – 308).

Incest og seksuell omgang med andre nærstående

Straffeloven omtaler også overgriperens relasjon til offeret under bestemmelsene om henholdsvis incest, søskenincest og seksuell omgang med andre nærstående, og viser til strafferammene på seksuelle overgrep begått innenfor slike relasjoner. Incest omtales i straffeloven som seksuell omgang med slektninger i nedstigende linje. Søskenincest innebærer seksuell omgang med bror eller søster. Seksuell omgang med andre nærstående omhandler overgripers relasjon til offeret og omfatter «(…)seksuell omgang med fosterbarn eller stebarn, eller en person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt (…) (Straffeloven §314)»

Vi viser til straffeloven og dinutvei.no (Nasjonal veiviser ved vold og seksuelle overgrep) for utdypende informasjon om strafferettslige forhold tilknyttet seksuelle overgrep.

Kilder: 
Holt T., Hjemdal O.K., Kruse A.E., Nilsen L.G., Askeland I.R. (2016) Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold. En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Rapport 10/2016, NKVTS, 
dinutvei.no, 
Straffeloven, 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart