Samtaletilbud for utsatte og nærstående

Tilbudene ved SMISO Oslo er åpent for personer utsatt for incest eller seksuelle overgrep av en tillitsperson i barndommen, og deres nærstående.

Hvilke tilbud finner du på SMISO Oslo?

Våre to hovedtilbud til utsatte og nærstående er enesamtaler – samtaler en-til-en mellom en ansatt og en bruker – og selvhjelpsgrupper, hvor man møtes flere for å snakke om ulike temaer.

Vi har en grense på tre enesamtaler per bruker. Vi har også en rekke andre tilbud som du kan lese om på denne hjemmesiden under «Andre tilbud».

Våre tilbud er åpne for alle brukere av senteret og de varierer i størrelse og omfang. Felles har de at man kan møtes og snakke med mennesker som er i en lignende situasjon som en selv.

Samtaler

Når du kontakter SMISO Oslo for første gang får du tilbud om en enesamtale med en av våre ansatte. Samtalene brukes til å klargjøre situasjonen din og hva du kan trenge. I samtalen sier du bare det du selv ønsker å fortelle, og potensielt snakker med oss om hva du ønsker og hvilke forventninger du har.

Både utsatte og nærstående får tilbud om enesamtale. Samtalene kan være på telefon eller på senteret, og de kan være alene eller sammen med andre i familien og nettverket rundt deg/dere.

Det er gratis å benytte enesamtaler og gruppetilbud ved SMISO Oslo.

Ønsker du enesamtale med en av våre ansatte eller har du videre spørsmål? Ta kontakt med oss på post@smioslo.no eller snakk med en ansatt på senteret.

Selvhjelpsgrupper

Vi har åpne gruppetilbud hvor deltakere selv bestemmer når de ønsker å delta og lukkede grupper som krever påmelding og forpliktende oppmøte. Alle grupper ledes av en ansatt ved SMISO Oslo.

Vi har også egne gruppetilbud til menn, ungdom (15-18 år), unge voksne (18-24 år) og de som står den utsatte nær (nærstående). Ved behov kan vi også tilby grupper til andre innenfor senterets målgruppe. Med unntak av gruppene for menn, er våre grupper åpne for alle kjønn.

Ved alle gruppetilbudene, med unntak av gruppene for ungdom, er det et krav at man er fylt 18 år.

Det er nødvendig at brukeren har kognitive minner om overgrep.

For alle våre grupper er det også nødvendig at brukeren har kognitive minner om overgrep. Dette er viktig for at en skal kunne jobbe med historien sin og sine følelser og reaksjoner i gruppen.

Innholdet i hver gruppe varierer noe, men opplegget starter med en runde hvor alle presenterer seg, sier hvem som er ens overgriper, og hvilke forventninger en har til å delta i gruppen. Hvis en har et tema en ønsker å bringe frem i felleskapet er en hjertelig velkommen til å si det i starten.

Aktuelle temaer som gruppen kan komme i kontakt med er blant annet skam, skyld, ensomhet, samlivsproblemer, seksuelle problemer, angst eller det å føle seg annerledes.

Aktuelle temaer kan være skam, skyld, ensomhet, samlivsproblemer.

Hver deltaker får tid til å snakke om det de har på hjertet, og en kan selv velge om man vil ha tilbakemelding på det man sier eller ikke. Det er gruppeleders ansvar at alle får tid til å si noe. Vi avslutter med at alle deler kort hvordan det har vært å delta på gruppemøtet.

Alle våre gruppetilbud annonseres i vårt nyhetsbrev og i kalenderen på denne hjemmesiden. Har du spørsmål om gruppetilbudet eller ønsker du å melde deg på?

Ta kontakt med oss på post@smioslo.no, eller snakk med en ansatt på senteret.

Lukkede selvhjelpsgrupper

Disse selvhjelpsgruppene ledes av en ansatt og møtes ukentlig på senteret i en periode på tre måneder. Den ansatte er med på gruppen i oppstarten og på siste møte, på de resterende gruppene smales gruppen uten en ansatt.

Gruppen krever påmelding. Etter påmelding er man forpliktet til å møte på alle gruppene, gitt man ikke har gyldig fraværsgrunn.

I lederstyrte grupper setter hver deltaker seg et mål man skal arbeide mot i perioden gruppen går. Gruppeleder følger opp alle deltakerne og deres individuelle målsetning. Gruppen består av 4-6 deltakere.

Åpne selvhjelpsgrupper

Åpne selvhjelpsgrupper er enkeltgrupper med en ansatt tilstede. Gruppene går uavhengig av tidligere grupper, annenhver uke.

I disse gruppene kan du møte uforpliktende, og du kan møte i de gruppene du selv ønsker. Ved åpne selvhjelpsgrupper er det ingen påmelding og de er åpne for kvinner og menn. Det er alltid en ansatt tilstede i våre åpne selvhjelpsgrupper.

Ungdomsgrupper (15-18 år)

Gruppetilbud til incestutsatte ungdom i alderen 15-18 år. Gruppen møtes regelmessig over tid og det alltid en ansatt tilstede.

Unge voksne (18-24 år)

Gruppetilbud til incestutsatte personer i alderen 18-24 år. Gruppen møtes åtte til ti ganger og det jobbes med konkrete forhåndsbestemte temaer. Det er seks til åtte deltakere i gruppen, inkludert en eller to ansatte som styrer gruppen. Det er alltid en eller to ansatte med i gruppen.

Walk and talk for menn

Annenhver uke tilbyr vi walk and talk for utsatte menn. Under dette tilbudet går en av SMISO Oslos mannlige ansatte en tur sammen med oppmøtte fra Christiania Torg til Aker Brygge og tilbake. Turen varer ca en time.

Mange synes det er lettere å snakke sammen i litt mer uformelle omgivelser, derfor går vi en tur sammen. Den ansatte fra senteret vil vente ved Christiania Torg fra kl. 17.55 til 18.10. Se kalenderen for nærmere datoer.

Nærstående

Vi har egne grupper for nærstående til incestutsatte. Dette er åpne grupper hvor det er mulig å treffe andre nærstående, ofte med fokus på et bestemt tema og alltid ansatt tilstede. SMISO Oslo holder også temakvelder for nærstående med jevne mellomrom.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart