archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Informasjonssenter

Støttesenter mot Incest Oslo sin ideologi

Forutsetningene for en levedyktig selvhjelpsorganisasjon er at verdigrunnlaget organisasjonen er bygget opp på har røtter i en solid ideologi. Ideologien er grunnmuren til den enkelte organisasjon og rammene for det som skapes.

Incest må ses på som et samfunnsproblem der voksnes makt er brukt seksuelt overfor barns og unges avmakt. Delvis har dette maktmisbruket latt seg gjøre gjennom en kollektiv hemmeligholdelse opp gjennom historien. Dette har vært med på å gjøre seksuelle overgrep mot barn i familien til en ordløs, ”ikke-eksisterende” tilstand der offeret for overgrepet blir tvunget til å bære ansvaret. Der ingen griper inn eller tar et ansvar, sitter offeret alene igjen med byrden.

Det er et samfunns ansvar å bøte på de skadene incest medfører for den enkelte som utsettes for overgrep. På samme måte som det er et samfunns ansvar å bli seg bevisst på hvilken måte denne hjelpen best kan ytes, og hvordan incest effektivt kan forebygges. SMI Oslo er en del av dette arbeidet. Samfunnet skal derfor betale det dette arbeidet koster.

Å vokse opp i en virkelighet der seksuelle overgrep begått av barnets næreste er en konstant trussel, er en ekstrem livsbetingelse som krever motstrategier for å overleve. SMI Oslo ser på symptomer og senvirkninger som overlevelsesstrategier som var livreddende i en ekstrem livssituasjon. Vi ønsker ikke at disse strategiene skal bli plassert på den incestutsatte som sykdom, forstyrrelser eller psykiatriske diagnoser. Når livsbetingelsene er endret for den utsatte, må kanskje innlærte overlevelsesstrategier, som en gang var nødvendige, byttes ut med bedre, mer egnede reaksjonsmønstre og bevisste valg for å leve et godt liv.

Mye av bakgrunnen for opplevelse av skam, skyld og isolasjon handler om hemmeligholdelsen av incest. Hjelp og støtte bestående av enesamtaler ”ingen andre må høre”, underbygger ideen om at incest må holdes hemmelig. Derfor er SMI-Oslo's tilbud til målgruppen bygget rundt tanken om et fellesskap. Den enkelte incestutsatte løser sine individuelle problemer ved å dele erfaringer, styrke og håp i fellesskap med andre. Dette gjelder både kvinner og menn, barn og ungdom, i tillegg til berørte pårørende. På denne måten hjelper den enkelte seg selv og andre til å skape et bedre liv. Gjennom organiseringen av dette fellesskapet ser vi på det som viktig å sørge for at prosessen skjer på den enkelte persons premisser (SMI Oslo 1991).