Om senteret

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo er en uavhengig stiftelse. Vi er her for deg som er utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen, og for deg som er pårørende.

SMISO Oslo arbeider etter metoden "hjelp til selvhjelp". Metoden bygger på en forståelse om at alle mennesker har iboende ressurser som kan brukes for å skape endringer i eget liv.

Senteret ligger sentralt plassert i Akersgata 1, rett ved Akershus Festning i Oslo. Vi har 15 ansatte, hvorav de fleste er faglige veiledere som arbeider direkte med våre brukere og senterets tilbud.

Vi fokuserer på å hjelpe utsatte mennesker til å ta styring over eget liv. Vi tilrettelegger derfor for et fellesskap på senteret som bygger på gjensidig støtte, solidaritet og vennskap mellom brukere.

Arbeidet tar utgangspunkt i vårt eget motto: «Incest skal tales i hjel, ikke ties i hjel».

Våre tilbud og aktiviteter er gratis, med enkelte unntak. Det er opp til den enkelte å bestemme hvordan han eller hun ønsker å bruke våre tilbud. Det er en forutsetning at man har konkrete og kognitive minner om overgrep for å bruke våre tilbud.

Vår historie

Støttesenter mot incest Oslo ble stiftet i 1986 av Marianne Lind og Inger Gilje. Ønsket om et støttesenter, og arbeidet med å realisere dette ønsket, var primært et resultat av initiativtakernes egne møter med hjelpeapparatet. Kampen for å nå fram til et terapeutisk tilbud på 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet var både lang og hard, og dessverre ofte forgjeves. Angsten for å berøre dette tabubelagte emnet syntes å farge holdninger både i hjelpeapparatet og hos folk flest. Muligheten til å få hjelp ble forhindret av datidens kollektiv taushet.

Det var da initiativtakerne tok mot til seg og begynte å snakke sammen at de fant en vei ut av den tabubelagte isolasjonen – hverandre. De kunne dele noe uten å lete etter ord. De kunne forstå hverandre uten møysommelige, pinefulle forklaringer som så altfor ofte ble misforstått eller dysset ned.

Disse første skrittene ut av ordløsheten åpnet for en annen dimensjon – behovet for og kravet om en identitet de kunne være stolte av. De var mennesker som hadde lidd urett. Og de var kvinner som hadde til felles at de var utsatt for incest. Det var også her de fant ideen og spiren til det som i dag er stiftelsens ideologi og som gjenspeiles i våre tilbud: Å motta hjelp til å arbeide med sin overgrepshistorie og hvordan den preger ens liv, skal være en rettighet for alle berørte, både utsatte og nærstående.

SMI var det første incestsenteret i Norge og senteret beviste tidlig behovet for slike tilbud til utsatte og deres nærstående. Andre byer tok selv initiativ til lignende sentre, og i dag er det 22 incestsentre over hele landet.

SMI Oslo endret navn til Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo i 2018 for å gjøre navnet mer dekkende for senterets tilbud og målgrupper.

Våre verdier

Våre verdier er mot, åpenhet og likeverd.

SMISO Oslo arbeider etter metoden «hjelp til selvhjelp». Vi tror at evnen til å heles ligger i personen selv.

Trivselsrammer og husregler ved SMISO Oslo

For å ivareta anonymitet og trivsel for alle brukere og ansatte ved senteret, har vi disse husreglene:

1: Taushetsplikt, se presisering under.

2: Rusfritt miljø. Vi praktiserer et rusfritt miljø, det vil si at du ikke kan være påvirket av noen form for rusmidler ved bruk av tilbud på senteret.

3: Alminnelig høflighet, vennlighet og gjensidig respekt.

4: Uakseptabel atferd aksepteres ikke. Med uakseptabel adferd mener vi: snakke/skrive stygt/nedsettende om andre brukere eller ansatte, fysisk utagerende adferd, verbal utagerende adferd, trusler, promiskuøse uttalelser eller adferd.

5: Brukere av senteret ber om tillatelse før berøring, for eksempel en klem.

6: Mobiltelefoner settes på lydløs og telefonsamtaler foregår i enerom. Alle rydder etter seg.

7: Anonymitet. Alle som ønsker det, kan være anonyme på SMISO Oslo. Du kan både kontakte og bruke senteret helt anonymt.

Presisering av taushetsplikt

Taushetsplikten innebærer at det andre brukere forteller om seg selv i fellesskapet, ikke formidles videre.

Møter du på andre brukere utenfor senteret er det ikke lov til å hilse på hverandre, med mindre det er gjort en konkret avtale om det. Dette er for at du som bruker skal kunne være anonym og slippe å havne i situasjonen hvor du må forklare hvor du kjenner vedkommende fra. Du gjør direkte avtale med andre brukere dersom dere synes det er ok å hilse på hverandre utenfor senteret.

Innad i personalgruppa er det ikke taushetsplikt. Her kan det deles informasjon for å ivareta den enkelte bruker best mulig.

Taushetsplikten gjelder også ved telefonhenvendelser fra pårørende, fagfolk eller venner. De blir informert om taushetsplikten i forhold til enkeltbrukere. Vi kan bistå med generelle opplysninger som knytter seg til incest og seksuelle overgrep.

Hvis du treffer på noen av de ansatte utenfor senteret, vil ikke de hilse på deg uten at du hilser først.

Informasjon om skjemaer for brukere

SMISO Oslo mottar økonomisk støtte fra Oslo kommune og fra staten. Vi fører derfor statistikk over alle besøkende til senteret. Vi ber alle som bruker eller besøker senteret fylle ut følgende skjema:

B-skjema

Alle som er innom SMISO Oslo bes vennligst om å registrere seg ved hvert besøk på et aktivitetsskjema vi kaller «B-skjema». Ved registrering er det viktig at alle rubrikkene som er aktuelle for den enkelte utfylles. Tallene er viktige for oss fordi de sier noe om hvilken tid på dagen dere kommer, kjønn, om dere kommer for første gang, for første gang i 2018 eller har brukt oss gjentatte ganger. De sier også noe om hva besøket gjelder. Disse registreringene er helt anonyme, og vi sender registreringene videre inn til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF-dir). Det er blant annet BUF-dir som finansierer SMISO Oslo.

C-skjema

Vi er også avhengige av at alle brukere (utsatte, pårørende, partnere osv.) må fylle ut c-skjema for dette året. Alle sentrene i landet er pålagt av BUF-dir at alle brukerne av senteret skal fylle ut dette skjemaet én gang i året. Registreringen er anonym. Vi ønsker at alle skal fylle ut skjemaet sammen med en ansatt. Det er fint om den ansatte kan lese opp spørsmålene sammen med deg. Det skjer mange feil under utfylling av c-skjemaet, så husk å lese hvert spørsmål nøye!

Registreringen er anonym. Likevel kommer vi til å skrive opp fornavnene til de som fyller ut skjemaet og alder på et eget ark. Dette er for å holde litt oversikt over hvem som har fylt ut, og hvem som ikke har det. Erfaringsvis ser vi at når vi kommer litt utpå året, er det mange som har glemt om de har fylt ut c-skjemaet for dette året. Dermed kan vi gå inn for å se om deres navn står på listen over de som har fylt ut, og så slipper vi at det blir dobbel registrering!

Har du spørsmål rundt utfylling av skjemaer, kontakt oss på post@smioslo.no eller snakk med en ansatt på senteret.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart